Bestuur en ANBI

Onze stichting heeft sinds 16 december 2021 de ANBI-status.

Kamer van Koophandel: 64768635

RSIN: 855829692

SBI-code: 94996 (overige ideële organisaties)

IBAN: NL35 RABO 0180 7939 42 ten name van Stichting Inloophuis Crimpen-Inn

Doelstelling volgen statuten:
Het vanuit een christelijke levensvisie gastvrij aanbieden van een
ontmoetingsplek aan en het ondersteunen van sociaal en
maatschappelijk in een isolement levende mensen, teneinde hen een
luisterend oor te bieden en hen te ondersteunen bij het (meer)
participeren in de Krimpense samenleving.

Bestuurssamenstelling:

H. Trouwborst-Kasbergen, voorzitter
N.J. van Velzen-van Wijk, secretaris
T. Janse, penningmeester
C. de Koning, bestuurslid activiteiten
J. Lindhout, bestuurslid
L.M.J. Verhagen-Rook
E. Verhoeven-Vos, bestuurslid met als taak coördinatrice inloophuis

Taak en werkwijze bestuur
De taak van het bestuur is het besturen van het inloophuis in de meest brede zin. Het bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van het inloophuis. Specifieke taken kunnen door het bestuur gedelegeerd worden.

Taken en de verantwoordelijkheden van het bestuur:
● het bewaken van (de naleving van) de doelstelling;
● het bepalen van beleid betreffende de organisatie van het inloophuis;
● (financiele) verantwoording afleggen aan het deelnemersplatform;
● werving van fondsen;
● verzorging van de PR en de communicatie gericht op het werven van bezoekers en het creëren van draagvlak onder de bevolking van Krimpen aan den IJssel (en de vertegenwoordigende kerkgenootschappen);
● onderhouden van relevante externe contacten.

Bezoldiging- en vergoeding beleid bestuurders
De bestuurders van de stichting ontvangen geen salaris of vrijwilligersvergoeding voor de uitgevoerde bestuurstaken.

Wijze van benoeming van het bestuur en zittingsduur van de leden
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden en maximaal 7 leden. Bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een bepaalde periode. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste drie maal herbenoembaar.

Beleidsplan

Financieel verslag 2022

Jaarverslag

Geschiedenis

Statuten